Leerlingenzorg

Vertrouwen

Leerlingen en ouders kunnen altijd bij iemand terecht

Visie op leerlingenzorg/-ondersteuning

De beste ondersteuning die we onze leerlingen kunnen geven is de zorg voor een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is. Dat zien wij als basisvoorwaarde. 

Zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen worden nauwkeurig gevolgd via een systeem van observaties, toetsen en gesprekken met de leerlingen en de ouders.

Ons uitgangspunt is dat niet ieder kind in hetzelfde tempo leert en zich en op hetzelfde niveau bevindt.  Daar houden we in de groepen zoveel mogelijk rekening mee, o.a. door te werken met drie instructiegroepen.

Daarnaast kunnen sommige leerlingen extra ondersteuning gebruiken. Dat gebeurt onder meer door extra of ander werk, remedial teaching, gedragstraining en de Plusklas.

We hanteren de volgende uitgangspunten in de leerlingenzorg:

 • uitgaan van de onderwijsbehoeften;
 • rekening houden met verschillen;
 • nauwkeurig volgen van de ontwikkeling;
 • ondersteuning op maat volgens een stappenplan met niveaus van ondersteuning;
 • handelingsgericht- en opbrengstgericht werken met groepsplannen.

Bij het bepalen van de onderwijsbehoeften van elk kind kijken wij naar:

 • stimulerende factoren (wat kan het kind al, wat zijn de sterke kanten?)
 • belemmerende factoren (wat gaat niet goed, wat werkt tegen?)
 • wat kunnen we vervolgens, hoe inzetten om uit het kind te halen wat er in zit?

Om adequater in te kunnen grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is iedere school verplicht om een Meldcode te hebben. Daarnaast bestaat de Meldplicht op scholen om seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs tegen te gaan.
Op de website van Esprit Scholen (Meldcode & Meldplicht) is beschreven wat de Meldcode en de Meldplicht inhouden.

Ondersteuning

De ondersteuning vindt plaats op vier verschillende niveaus, al naar gelang de behoefte:

 • Niveau 0: Algemene reguliere en preventieve zorg in de groep
 • Niveau 1: Extra zorg in de groep
 • Niveau 3: Speciale ondersteuning binnen de school met inschakeling van externen
 • Niveau 4: Speciale ondersteuning binnen/buiten school met een structurele oplossing

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.