Organisatie

Aanmelden

Meldt uw kind hier aan.

Klachten

Een klacht? Wij horen het graag van u.

Zij-instroom

Als een kind van een andere school wordt aangemeld is de procedure anders.

Schoolverzuim en verlof

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op tijd binnen is zodat de lessen rustig kunnen beginnen. Voor alle kinderen is het prettig als zij er op tijd zijn. Lees hier meer over op tijd komen, ziekte/afwezigheid en verlof.

Bestrijding lesuitval

Soms is een leerkracht ziek. Bij langdurige ziekte is de vervanging goed te regelen. Bij korte uitval kan het soms moeilijk zijn snel vervanging te regelen. Dit proberen wij zo goed mogelijk op te pakken.

Ook op de Europaschool komt pesten voor

Vertrouwenspersoon

Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie.

Bestuur en toezicht

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen.

Reglementen

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de scholen. In het leerlingenstatuut staat wat er van de leerlingen in school wordt verwacht, maar ook wat de leerlingen van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten.

Medezeggenschap

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor PO en één voor VO.

Ouderparticipatie

“Onze” ouders kiezen meestal voor de Europaschool vanwege het internationale karakter van het onderwijs. De multiculturele samenstelling van de schoolpopulatie is ook vaak een keuzemotief voor ouders.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.