Pestbeleid

Pesten komt op alle scholen voor, dus ook op de Europaschool. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en ook serieus willen aanpakken.

Ons pestbeleid is in principe gericht op creëren van een veilige leeromgeving voor alle kinderen. Wij zetten zwaar in op preventie. Daartoe werken wij met de methode PBS (Positive Behaviour Support). De kernwaarden die door kinderen, leerkrachten en ouders daarvoor gezamenlijk zijn vastgesteld zijn veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

Als er toch gepest wordt hanteren wij een stappenplan (pestprotocol Europaschool) dat erop gericht is met alle betrokkenen het probleem aan te pakken. Daarin wordt het hele proces omschreven. 

 

Pestprotocol Europaschool Esprit