Aanmelding en toelating

Aanmelden

Omdat de Europaschool een specifiek en uniek onderwijsconcept heeft, wordt als voedingsgebied heel Amsterdam aangehouden. Wij willen dat ouders die bewust kiezen voor ons concept een kans hebben hun kind op onze school te plaatsen, ook als zij niet in de directe omgeving van de school wonen. In de praktijk blijkt dat ongeveer twee derde van de kinderen van de Europaschool in Amsterdam Zuid woont, of direct aangrenzend. Een derde deel komt uit verder gelegen delenvan de stad.

Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf het moment dat zij twee jaar zijn. Volgorde van aanmelding heeft geen invloed op plaatsing. De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat werd aangemeld steeds aanzienlijk groter geweest dan kon worden toegelaten. Dit heeft tot gevolg dat er ieder jaar geloot moet worden.

Bij de aanmelding geeft u ook aan welke vreemde taal uw voorkeur heeft (zie ook onder VVTO).

 

Sinds vorig schooljaar geldt voor Amsterdam een centraal plaatsingssysteem. De Europaschool neemt daar vooralsnog aan deel. Ouders krijgen van de gemeente een oproep om hun kind in te schrijven. Op deze oproep staat een lijst met scholen die gekoppeld is aan het woonadres.

Ouders hebben enige mate van voorrang op de scholen uit die lijst. Zij zijn echter niet verplicht uit die lijst te kiezen, ouders kunnen in principe elke school in Amsterdam op de lijst zetten. Zij moeten een eerste voorkeur opgeven en het advies is zo veel mogelijk scholen op te geven. Aan ouders biedt dit systeem een plaatsingsgarantie op een van de scholen die zij hebben opgegeven. Scholen weten welke ouders daadwerkelijk voor hun school kiezen (1e keus) en weten dan op hoeveel leerlingen zij per periode kunnen rekenen.

Hieronder staat de procedure omschreven zoals die nu wordt gevolgd.

 

De procedure:

·         U bezoekt een informatieochtend voor ouders op de school. Deze ochtenden zijn vier keer per jaar, u kunt zich hiervoor opgeven bij de administratie (data zijn te vinden op de website van de school).

·         U ontvangt het aanmeldingsformulier van de gemeente.

·         U vult het formulier in nadat u scholen heeft bezocht en heeft bepaald welke school uw voorkeur heeft. Op drie vaste en gelijke momenten in een schooljaar bepalen de scholen de toewijzing van de plaatsen aan de aangemelde kinderen.

·          Uiterlijk 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt weet u of uw kind een plaats heeft op de basisschool van uw eerste voorkeur.

·         U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek met de intern begeleider of directie.

·         Voorrangsregels:

1.       Er zit al een broertje of zusje op dezelfde school

2.       Het kind zit minimaal 8 maanden op de bijbehorende voorschool met een VVE indicatie.

3.       De ouder is werkzaam op de school

 

Bij de loting zal vanaf de tweede lotingsronde van dit schooljaar (in maart) voor de Europaschool een afwijkend voorrangssysteem worden gehanteerd. Daarbij zal eerste keus prioriteit krijgenboven postcode. In principe worden eerst alle kinderen geplaatst die in het voorrangsgebiedwonen en de Europaschool als eerste keus hebben opgegeven. Vervolgens worden plekken die beschikbaar zijn toegewezen aan kinderen die buiten het voorrangsgebied wonen en de school als eerste keus hebben opgegeven.

 

Hieronder de aanmeldperiodes gekoppeld aan de geboortedata voor het komende schooljaar

 

Uw kind is geboren tussen:

Aanmeldperiode schooljaar 2016/2017 en 2017/2018

1 mei  - 31 augustus 2014

tot en met 2 november 2017

1 september - 31 december 2014

tot en met 8 maart 2018

1 januari  - 30 april 2015

tot en met 1 juni 2018

1 mei  - 31 augustus 2015

tot en met 1 november 2018

 

 

Op de website van de gemeente Amsterdam kunt u verder alle informatie vinden over de aanmeldprocedure en de data waarop loting en plaatsing zijn gepland:

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/

 

 

Toelating

Als en leerling is ingeloot krijgen de ouders een uitnodiging voor een intakegesprek met de directie of de intern begeleider. Ouders wordt gevraagd hun kind dan mee te nemen.

Dit gesprek heeft als doel elkaar te leren kennen en eventuele wederzijdse vragen nog op te helderen om tot definitieve plaatsing te kunnen overgaan. Het gesprek heeft tevens tot doel om eventuele leer- of ontwikkelingsproblemen vroegtijdig te signaleren, zodat de school op tijd kan starten met het bieden van de gewenste zorg. Ook dient het gesprek ervoor, om een goede inschatting te kunnen maken of de capaciteiten van de Europaschool toereikend zijn om het kind de benodigde zorg te verlenen. Bij twijfel wordt het kind ingebracht in het breed overleg, die bestaat uit de bouwcoördinatoren, de interne begeleider en de directie. Broertjes en zusjes doorlopen dezelfde intakeprocedure.

Tijdens het intakegesprek wordt ook bepaald welke vreemde taal de leerling zal gaan volgen.

 

Wennen

Een nieuwe leerling komt in de periode voor hij/zij vier jaar wordt eerst op school wennen. In principe komt hij op een dinsdagochtend en een week later op een woensdag. Vervolgens begint de leerling in de derde week in overleg met de leerkracht met hele dagen, of, indien nodig, eerst nog ochtenden.

Er wordt bij het bepalen van de wenperiode rekening gehouden met vakanties. Een kind zal meestal niet vlak voor een langere vakantie komen wennen, dan schuift alles op tot na de vakantie.