Aanmelding en toelating

Aanmelden

Omdat de Europaschool een specifiek en uniek onderwijsconcept heeft, wordt als voedingsgebied heel Amsterdam aangehouden. Wij willen dat ouders die bewust kiezen voor ons concept een kans hebben hun kind op onze school te plaatsen, ook als zij niet in de directe omgeving van de school wonen. In de praktijk blijkt dat ongeveer twee derde van de kinderen van de Europaschool in Amsterdam Zuid woont, of direct aangrenzend. Een derde deel komt uit verder gelegen delenvan de stad.

Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf het moment dat zij twee jaar zijn. Volgorde van aanmelding heeft geen invloed op plaatsing. De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat werd aangemeld steeds aanzienlijk groter geweest dan kon worden toegelaten. Dit heeft tot gevolg dat er ieder jaar geloot moet worden.

Bij de aanmelding geeft u ook aan welke vreemde taal uw voorkeur heeft (zie ook onder VVTO).

 

Sinds vorig schooljaar geldt voor Amsterdam een centraal plaatsingssysteem. De Europaschool neemt daar vooralsnog aan deel. Ouders krijgen van de gemeente een oproep om hun kind in te schrijven. Op deze oproep staat een lijst met scholen die gekoppeld is aan het woonadres.

Ouders hebben enige mate van voorrang op de scholen uit die lijst. Zij zijn echter niet verplicht uit die lijst te kiezen, ouders kunnen in principe elke school in Amsterdam op de lijst zetten. Zij moeten een eerste voorkeur opgeven en het advies is zo veel mogelijk scholen op te geven. Aan ouders biedt dit systeem een plaatsingsgarantie op een van de scholen die zij hebben opgegeven. Scholen weten welke ouders daadwerkelijk voor hun school kiezen (1e keus) en weten dan op hoeveel leerlingen zij per periode kunnen rekenen.

Hieronder staat de procedure omschreven zoals die nu wordt gevolgd.

 

De procedure:

·         U bezoekt een informatieochtend voor ouders op de school. Deze ochtenden zijn vier keer per jaar, u kunt zich hiervoor opgeven bij de administratie (data zijn te vinden op de website van de school).

·         U ontvangt het aanmeldingsformulier van de gemeente.

·         U vult het formulier in nadat u scholen heeft bezocht en heeft bepaald welke school uw voorkeur heeft. Op drie vaste en gelijke momenten in een schooljaar bepalen de scholen de toewijzing van de plaatsen aan de aangemelde kinderen.

·          Uiterlijk 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt weet u of uw kind een plaats heeft op de basisschool van uw eerste voorkeur.

·         U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek met de intern begeleider of directie.

·         Voorrangsregels:

1.       Er zit al een broertje of zusje op dezelfde school

2.       Het kind zit minimaal 8 maanden op de bijbehorende voorschool met een VVE indicatie.

3.       De ouder is werkzaam op de school

 

Bij de loting wordt voor de Europaschool een afwijkend voorrangssysteem gehanteerd. Daarbij krijgt eerste keus prioriteit boven postcode. In principe worden eerst alle kinderen geplaatst die in het voorrangsgebied wonen en de Europaschool als eerste keus hebben opgegeven. Vervolgens worden plekken die beschikbaar zijn toegewezen aan kinderen die buiten het voorrangsgebied wonen en de school als eerste keus hebben opgegeven

 

Hieronder de aanmeldperiodes gekoppeld aan de geboortedata voor het komende schooljaar

Stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs Amsterdam
 

Jaarplanning 2018-2019

Betreft: 3de plaatsing voor 2018-2019 en de plaatsingen 2019-2020

 

Eind okt. 2018     Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2015 t/m 31 augustus 2016 ontvangen de brochure en het Aanmeldformulier voor de basisschool 2019-2020. Scholenbestand 2019-2020 op Schoolwijzer

 

 

3de Plaatsing voor schooljaar 2018-2019
 

NOVEMBER 2018 3de PLAATSING kinderen geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2015

t/m do. 1 nov.     Sluiting aanmeldingen van deze kinderen

Do. 8 nov.             Plaatsing

Ma. 12 nov.          Scholen versturen per post plaatsingsbrieven; bij verzending per mail 13 november. 

13 nov.                  Alle ouders van deze groep kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief.

t/m 30 nov.          Ouders/verzorgers maken kenbaar aan de school die de plaatsingsbrief verstuurd heeft of zij de aangeboden plaats accepteren.

 

Plaatsingen voor schooljaar 2019-2020: Uitgevoerd in 3 plaatsingen in kalenderjaar 2019

Kinderen geboren 1 september 2015 t/m 31 augustus 2016
 

 

Geboren tussen

Sluitingsdata aanmelding

Plaatsingsdata, gevolgd door bericht aan ouders

Inschrijven
& intakegesprek

Start vierjarigen

1.

1 september t/m 31 december 2015

t/m wo. 6 maart 2019

Do. 14 maart 2019;

18/19 maart bericht ouders

Maart t/m 12 april 2019

Vanaf sept. 2019

2.

1 januari t/m 30 april 2016

t/m wo. 5 juni 2019

Do. 13 juni 2019;

17/18 juni bericht ouders

Juni t/m 5 juli 2019

Vanaf 1 jan. 2020

3.

1 mei t/m 31 augustus 2016

t/m vr. 1 nov. 2019

Do. 7 nov. 2019

11/12 nov. bericht ouders

t/m 3 december 2019

Vanaf 1 mei 2020

 

MAART 2019        1ste PLAATSING kinderen geboren tussen 1 september t/m 31 december 2015

t/m wo. 6 maart Sluiting aanmeldingen van deze kinderen

Do. 14 maart        Plaatsing

18 t/m 19 maart Alle ouders van deze kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief.

t/m 12 april          Ouders/verzorgers maken kenbaar aan de school die de plaatsingsbrief verstuurd heeft of zij de aangeboden plaats accepteren.

 

JUNI 2019            2de PLAATSING kinderen geboren tussen 1 januari t/m 30 april 2016

t/m wo. 5 juni     Sluiting aanmeldingen van deze kinderen

Do. 13 juni            Plaatsing

ma. 17 /18 juni    Alle ouders van deze kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief (mail/post).

t/m 5 juli               Ouders/verzorgers maken kenbaar aan de school die de plaatsingsbrief verstuurd heeft of zij de aangeboden plaats accepteren.
 

 

NOVEMBER 2019 3de PLAATSING kinderen  geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2016

t/m vr. 1 nov.      Sluiting aanmeldingen van deze kinderen

do. 7 nov.             Plaatsing.

11 t/m 12 nov.    Alle ouders van deze kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief (mail/post).

t/m 3 dec.            Ouders/verzorgers maken kenbaar aan de school die de plaatsingsbrief verstuurd heeft of zij de aangeboden plaats accepteren.

 

 

Op de website van de gemeente Amsterdam kunt u verder alle informatie vinden over de aanmeldprocedure en de data waarop loting en plaatsing zijn gepland:

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/

 

 

Toelating

Als en leerling is ingeloot krijgen de ouders een uitnodiging voor een intakegesprek met de directie of de intern begeleider. Ouders wordt gevraagd hun kind dan mee te nemen.

Dit gesprek heeft als doel elkaar te leren kennen en eventuele wederzijdse vragen nog op te helderen om tot definitieve plaatsing te kunnen overgaan. Het gesprek heeft tevens tot doel om eventuele leer- of ontwikkelingsproblemen vroegtijdig te signaleren, zodat de school op tijd kan starten met het bieden van de gewenste zorg. Ook dient het gesprek ervoor, om een goede inschatting te kunnen maken of de capaciteiten van de Europaschool toereikend zijn om het kind de benodigde zorg te verlenen. Bij twijfel wordt het kind ingebracht in het breed overleg, die bestaat uit de bouwcoördinatoren, de interne begeleider en de directie. Broertjes en zusjes doorlopen dezelfde intakeprocedure.

Tijdens het intakegesprek wordt ook bepaald welke vreemde taal de leerling zal gaan volgen.

 

Wennen

Een nieuwe leerling komt in de periode voor hij/zij vier jaar wordt eerst op school wennen. In principe komt hij op een dinsdagochtend en een week later op een woensdag. Vervolgens begint de leerling in de derde week in overleg met de leerkracht met hele dagen, of, indien nodig, eerst nog ochtenden.

Er wordt bij het bepalen van de wenperiode rekening gehouden met vakanties. Een kind zal meestal niet vlak voor een langere vakantie komen wennen, dan schuift alles op tot na de vakantie.