Sociaal pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat zien we als voorwaardelijk voor het leren.

We hanteren een set standaard schoolregels die overal en altijd gelden. Deze regels zijn opgenomen in de klassenmappen en de schoolgids. Ouders zijn er van op de hoogte gebracht.

Wij hebben PBS ingevoerd om gewenst gedrag te stimuleren en een prettig en veilig pedagogisch klimaat te realiseren.

We hanteren een incidentenregistratie en een stappenplan bij fysieke of gedragsincidenten. Het terugdringen van leerlingenverzuim en met name het te laat komen wordt streng aangepakt. Wij werken nu met afzonderlijke protocollen waarin de stappen beschreven staan voor handelen bij situaties die van invloed zijn op het sociaal pedagogisch klimaat. Een voorbeeld daarvan is het pestprotocol. Dit schooljaar zal een geactualiseerd schoolveiligheidsplan worden opgesteld waarin al deze documenten worden samengebracht. Dit wordt opgesteld voor alle PO-scholen van Esprit.